FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROT TOWARU

(Zadejte prosím index produktu / Hier Index des Produkts eingeben)
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie - ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przed swobodnym przepływem takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot oferujący reklamowane produkty lub usługi. 1. BOTLAND Sp. K., Gola 25A, 63-640 Bralin. NIP: 619-202-35-94 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji dotyczącej wad stwierdzonych w zakupiony produkt/usługa, zgodnie z art. 6 s 1 litr b RODO (wykonanie umowy gwarancyjnej) lub zgodnie z art. 6 s 1 litera C RODO (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady) oraz oprócz prowadzenia ewidencji reklamacji na podstawie artykułu. 6 s 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) oraz w celach ochrony prowadzenie korespondencji lub nawiązanie kontaktu przy ocenie reklamacji. 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: a) firmy informatyczne w zakresie usług: sprzęt komputerowy, elektroniczny system informacji i obiegu dokumentów, oprogramowanie, b) firma prowadząca system reklamacyjny, tj. Reklamator.com.pl, ul Kochanowskiego 14/30, 01-864 Warszawa c) kancelarie prawne, d) firmy kurierskie, e) korekty dostawców zgłoszonych reklamacji, f) firmie za zniszczenie dokumentów, g) podmioty działające w ramach grupy kapitałowej, h) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące” proces reklamacyjny, takie podmioty będą przetwarzać dane w porozumieniu z administratorem i wyłącznie zgodnie z instrukcjami administrator. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi lub rękojmi i dalej zakres rejestru skarg prowadzonego przez administratora do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych data w tym celu (maksymalnie 10 lat). 5. Na warunkach określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: 1. prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych. 2. prawo do sprzeciwu, w tym profilowania, wobec przetwarzania na prawnie uzasadnionej podstawie interes administratora danych. 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nawet w formie profilowania. 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zgłoszenia.